تالار زبانشناس

کیا متونن جواب این معمارو بدن ؟؟؟

زبان دوستان عزیز کیا میتونن این معمارو حدس بزنن ؟؟؟:innocent:

  1. What has three hands but only oneface?
1 Likes

Traffic light :thinking::thinking::thinking::thinking:فکرکنم البته :wink::wink::wink:

1 Likes

تشویق واسه تلاشتون ولی جوابش چیز دیگست:tulip::tulip:

1 Likes

:relaxed: clock :relaxed:

2 Likes

A clock
:alarm_clock: :timer_clock: :watch:

Of course not, the traffic light has three eyes and one foot

2 Likes

بله متوجه شدم وکلا خیط خیطی شدم رفت :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:بچه کوچیک توی خونه نداشته باشی و اهل بازی تفریح هم نباشی و فقط دورادور ۱چیزی شنیده باشی همین میشه :blush::blush::blush::blush::blush::wink::wink::wink::wink::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil:کلا ابرو و شرفم به باد فنا رفت که رفت والا :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::blush::wink::blush::wink::blush::wink:

1 Likes

ساعت پنکه سه پایه دیگه بذار فکر کنم😃

3 Likes

To english: fan or clock

3 Likes