تالار زبانشناس

تفاوت should و must

از لحاظ کاربرد هر دو یکسان هستن. معنیشون هم تقریبا مثل همه با این تفاوت که must شدتش بیشتره.

you should go to doctor

بایستی (بهتره) دکتر بری

you must go to doctor

باید دکتر بری (اگه نری ممکنه بلایی سرت بیاد)

8 Likes

کلمه must به معنای باید هست.به عنوان مثال
You must to learn english.شما باید انگلیسی را یاد بگیری.
با تاکید فراوان.
اما کلمه should بدون تاکید میباشد.یعنی مستلزم انجام کاری بودن.یک جور توصیه.به عنوان مثال
you should get back to the home.
شما بهتره به خانه برگردی.

2 Likes

همونطور که دوستان عزیز گفتن، must مهنی باید میده اما واسه قانون هم استفاده میشه مثلاyou must walk on the path, you musn’t pick the flower. اما should برای پیشنهاد بکار میره یعنی انجام بدی بهتره مثلا you should go to doctor ميتوني نپذیری که بری دکتر

4 Likes

اگر بخواهیم سوال را کامل‌تر کنیم و فرق should, must , have to چیه؟

Have to و must هم معنی هستن و مثل هم به کار میرن، اما must با قانون مياد have to نه. اگه خواستين دوباره مثال میزنم

1 Likes

یعنی چی یعنی شدت must بیشتر؟

تا جایی که ميدونم بله

1 Likes

۲۰۱۷۱۰۰۶_۱۷۳۲۰۱

5 Likes

have to & must

هر دوی این افعال برای نمایش مفهوم اجبار به کار می روند. فعل must عمدتاً نظر شخصی گوینده را درباره این که چه کاری لازم است انجام شود، نشان می دهد:

.The government really must do something about unemployment

دولت واقعاً باید برای بیکاری اقدامی کند.

گوینده جمله بر این عقیده است که باید دولت برای بیکاری فکری بکند.

فعل have to عمدتاً یک الزام خارجی را مطرح می نماید.

.Soldiers have to polish their boots every day

سربازان مجبورند هر روز چکمه هایشان را واکس بزنند.

در این جمله ارتش سربازان را ملزم به واکس زدن چکمه هایشان می کند و این اجبار از سوی ارتش به آنها اعمال می شود.


should & ought to

از این افعال به معنی باید برای نشان دادن اجبار سبک استفاده می شود؛ به عبارت دیگر، فعل should (یا ought to) می گوید بهتر است کاری انجام شود. لذا از این افعال برای توصیه و نصیحت کردن استفاده می شود.

It was a great film. You should go and see it.

فیلم خوبی بود. تو باید بری و اون رو ببینی.

The government should do something about the economy.

دولت باید درباره وضع اقتصادی کاری بکند.

اجبار موجود در مفهوم should و ought to به اندازه must و have to قدرت ندارد.

You should stop smoking.

بهتر است سیگار را ترک کنی. (اجبار سبک)

You must stop smoking.

تو باید سیگار را ترک کنی. (اجبار سنگین)

از این افعال می توان برای اظهارنظر کردن استفاده کرد؛ در این رابطه غالباً از عبارات I think / I don’t think و do you think استفاده می شود.

I don’t think you should work so hard.

فکر می کنم تو نباید اینقدر سخت کار کنی.

Do you think I should apply for the job?

فکر می کنی بهتر است من برای آن شغل تقاضا کنم؟

8 Likes