تالار زبانشناس

جايگاه كلمات ربط

كلمه even though و however كجاي جمله قرار ميگيرن!؟

2 Likes

سلام.

معمولا در ابتدای جمله

3 Likes