تالار زبانشناس

فرق at باinباonچیست

سلام

7 Likes