تالار زبانشناس

عبارت what on earth

عبارت what on earth دقیقا چه زمانی به کار برده میشه؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی سیندرلا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

سلام
وقت به خیر
عبارت on earth برای تاکید و تشدید معنی در جملات سوالی و منفی و معمولا بعد از what, why, how, who و where استفاده می‌شه. معنیش هم می‌شه آخه…

used for emphasis, especially in questions and negative statements.

What on earth are you looking at?

آخه تو داری به چی نگاه می‌کنی؟

Who on earth are you thinking about?

آخه تو داری به کی فکر می‌کنی؟

How on earth did this happen?

آخه چه‌طور این اتفاق افتاد؟

15 Likes