تالار زبانشناس

In تو این جمله برا چی اومده؟؟؟

we dress up in special clothes

اگه in از جمله بالا حذف بشه… جمله مشکل پیدا میکنه؟ اگه مشکلی پیدا نمیکنه پس تو معنی چه تفاوتی میاره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی “دیوالی” روز محبوب من » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

5 Likes

to put on formal clothes for a special occasion:
You don’t need to dress up to go to the mall - jeans and a T-shirt are fine.

to put on special clothes in order to change your appearance:
Little kids usually love dressing up in their mothers’ clothes.
He dressed up as a cowboy for the party

Dress up in & Dress up as

7 Likes