تالار زبانشناس

بتونین توش تست بذارین از هر داستان عالی میشه

بررسی خواهد شد. جز برنامه های آتی اپلیکیشن هستش

4 Likes

برنامه های خیلی آتی :stuck_out_tongue_winking_eye:

7 Likes