تالار زبانشناس

سوال دارم........؟؟؟؟؟؟


قسمت آبی ترجمه شده 9 صبح؟من ترجمش کردم 1 بامداد…؟؟؟؟؟؟؟

4 Likes

بررسی میکنند، اگر درست باشه تایید میشه

3 Likes