تالار زبانشناس

کاربرد after

The king chased after her.
پادشاه اورا تعقیب کرد

3 Likes

در اینجا “after” حرف اضافه و به معنای دنبال کسی بودن و تعقیب کردن هست.

  • to run after somebody/something
    به دنبال کسی/چیزی دویدن

The police officer ran after her
آن افسر پلیس به دنبال او دوید.

5 Likes