تالار زبانشناس

Sparrow was hiding

سلام
وقت به خیر

بعضی از افعال هم گذرا یا transitive هستن هم ناگذر یا intransitive. فعل hide هم گذرا است به معنی چیزی رو پنهان کردن و هم ناگذر به معنی پنهان شدن.

She hid under the bed.

او زیر تخت پنهان شد.

She hid the luggage under the bed.

او چمدان را زیر تخت پنهان کرد.

4 Likes