تالار زبانشناس

منظور از mean اینجا چی هست؟

mean به عنوان فعل معنیه قصد داشتن میده و به عنوان صفت معنیه بدجنس میده

9 Likes