تالار زبانشناس

کلمه کلید درجمله را چطور بشناسیم؟

تمرین تمرین تمرین و البته به نظرم خواندن داستان های بلند چون مدت زیادی آدمو در خودش غرق میکنه بیشتر برای فهم این کمک میکنه تا کوتاه ها

4 Likes