تالار زبانشناس

تفاوت giving up با give up

این دو تا کلمه give up و giving up چه تفاوت دستوری و معنایی با هم دارن من نمیدونم چه مواقعی giving up رو استفاده کنم؟

3 Likes

سلام
وقت به خیر

فعل give up حالت پایه یا base form هست و giving up هم اسم مصدر یا gerund اما از نظر معنایی تفاوتی ندارن و هر دو به معنی تسلیم شدن، تسلیم کردن، رها کردن و دست کشیدن هستن.

7 Likes