تالار زبانشناس

بدون شرح. کلمات به هم چسبیده

سلام.
تو این جور کلمات میدانم رو انتخاب کنم یا خیر؟

2 Likes

قرمه ؟ !!! :joy:

اینو یک عبارت در نظر گرفته معادل مثالهای زیر :

I see
I will see
I have to see
I will have to see

که معانی مناسبش در دیکشنری Collins بدرستی اومده، با معانیش که آشنا شدین، میدانم رو بزنین

6 Likes

راستش من که سر در نیاوردم😆

2 Likes

وقتی فقط I see باشه، حین مکالمات بیشتر به معانی زیر بکار میره :

که اینطور
آهان
درسته

اما وقتی I will see باشه، معادلش به فارسی میتونه این باشه:

ببینم چی پیش میاد
تا ببینیم چی میشه
یعنی اینکه حالا بعدا تصمیم میگیرم در بارش چیکار کنم

5 Likes

منظورم معنیش بود معنی که خود برنامه میگه مثل قرمه! پس برنامه اشتباه میگه.

2 Likes

اون مربوط به برنامه نیست، دیکشنری فارسی FastDic هست که گویا معنی عبارت در اون اشتباه ثبت شده

2 Likes