تالار زبانشناس

The hare was also a great detective, and, before long, he too arrived at the labyrinthمعنی before long


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی راز سکه‌ی گم‌شده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes

به زودی، پس از زمان کمی، اندکی بعد، زیاد طول نکشید که

7 Likes