تالار زبانشناس

معنی wolfing down

معنی این عبارت با ولع خوردن می شه؟


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « مجموعه بدبیاری ها » کتاب: « پنجره بزرگ »

2 Likes

To eat sth greedily . با طمع خوردن.

4 Likes