تالار زبانشناس

این "S" چیه ؟ upsets,makes,looks

سلام
افعال در زمان حال ساده، و برای سوم شخص(او) s میگیرند…
Look > looks

7 Likes