تالار زبانشناس

فرق ماضی ساده و ماضی استمراری و نحوه استفاده از آن