تالار زبانشناس

جا افتادن in


به نظرم میگه in one hand


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 02 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « گریس دارلینگ »

1 Likes