تالار زبانشناس

This year don’t compromise your morals

This year don’t compromise your morals
معنی این جمله چیه؟

2 Likes

سلام

فعل compromise اشاره به کوتاه اومدن، ضعیف تر کردن و فاصله گرفتن از استانداردهاست

پس احتمالا جمله شما به این معناست:

امسال از اخلاقیاتت/اصول اخلاقی/باورهات فاصله نگیر…در مقابل دیگران در این موارد کوتاه نیا.

4 Likes