تالار زبانشناس

Have passed away

I like the way they remember and celebrate those who have passed away

I liked the way they remembered and celebrated those who had passed away

سلام
" had passed away"
با " have passed away "
در معنا چه فرقی میکنن؟
کاربر حال کامل چه فرقی با گذشته کامل داره؟

5 Likes

سلام
همونطور که ای جی میگه بهتره که شما به گرامر و تفاوت زمان فعل ها فکر نکنید و بذارین خودش جا بیوفته
باور کنید بعد چن ماه گوش دادن خودشون معنی پیدا میکنن و بذارین مغزتون واستون این کار رو بکنه و تداخل ایجاد نکنید توش
و اینکه حال کامل معادل ماضی نقلی خودمونه (رفته اند، گفته است و در اینجا مرده اند)
و گذشته ی کامل معادل ماضی بعید خودمونه (رفته بودند، گفته بود و در اینجا مرده بودند)

6 Likes

سعی میکنم دقت نکنم به گرامر، ولی یهو میشه درگیری ذهنی :smile:

3 Likes