تالار زبانشناس

داستان جین ایر 9

با سلام دوستان. در عبارت زیر
'Oh, I’d forgotten Celine! By the way, it’s strange my telling you all this, but I know my secret’s safe with you, and I know, too, that it can’t have an evil influence on you - your mind’s too strong for that.

جمله زیر چرا چنین ساختاری دارد?و چگونه معنی میشود?
by the way, it’s strange my telling you all this


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 09 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های پیشرفته » کتاب: « جین ایر »

2 Likes