تالار زبانشناس

در داستان جوجه اردک زشت یه غلط املایی متوجه شدم که بجایseeنوشتهsawاصلاح بشه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

5 Likes

Saw گذشته see هستش و درسته

12 Likes

سلام.
داستان در زمان گذشته روایت شده پس افعال هم به صورت گذشته بیان خواهند شد.

11 Likes

غلط املایی نیست شکل گذشته فعله.

11 Likes

غلط املایی نیست. توجه داشته باشید که داستان ها همیشه به صورت گذشته نوشته می شود دلیلش هم این است که اتفاقات و رویداد های داستان قبلا اتفاق افتاده. پس ما نمی گوییم: Mummy duck live on a form ما می گوییم: Mummy duck lived on a form و برای همان جمله ای هم که شما در داخلش فعل saw را پیدا کردید همین طور است.
بعضی فعل ها مانند فعل see بدون قاعده گذشته می شود و به saw تبدیل می شود ولی بعضی با قاعده و با گرفتن edدر آخر به گذشته تبدیل می شوند مثال live به lived تبدیل م ی شود .
مثال ها:
بی قاعده
saw see
flew fly
با قاعده
Lived live
.
.
.
نکته اگر در آخر فعل حال شما حرف yقرار داشت. Yدر گذشته به iتغییر می یابد
.
با قاعده

Flew fly

14 Likes

سلام ببخشید در نکته ای که شما فرمودید که اگر در آخر فعل y داشته باشد در تبدیل به گذشته بهi تغییر می یابد.اما در مثال fly به flew چرا اینطور نیست!؟

7 Likes

saw گذشته see …

3 Likes

سلام چون fly جزو افعال بی قاعده است

1 Likes

No
The past of see is saw

1 Likes

fly جزو افعال بی قاعده هست و شکل گذشته ی آن میشود flew.

1 Likes

افعال با قاعده که با y ختم شود مثل say که شکل گذشته ی آن می شود said که ( y+ed=id ) این تبدیل در آن اتفاق میفتد.

1 Likes

چون این فعل بی قاعده است

1 Likes