تالار زبانشناس

چرا به جای willاز would استفاده کرده

f she ignores you, you’ll have to forget about going to Iran"
why he had to be careful?

Aha, because if the girl would ignore him he would have to forget about going to Iran
چرا جمله دوم به جای willاز would استفاده کرده

2 Likes

در اول جملتون حال ساده و اینده ساده اومده ولی
در جمله سوالی در مورد گذشته سوال پرسیده.

چرا اون مرد مجبور بود مواظب باشه؟

پس در جواب این سوال اون هم از اینده در گذشته که همون would هست استفاده کرده.

4 Likes