تالار زبانشناس

Go on runs

سلام به دلیل اینکه چندین دفعه و به طور مداوم به دویدن میرفتن. برای همین از going on runs استفاده شده.

3 Likes