تالار زبانشناس

هم گروهی یا گروه چت انگلیسی

سلام کسی تمایل داره یه هم گروهی داشته باشه؟؟ یا اگه گروهی سراغ داره که به زبان انگلیسی چت میکنن لطفا منم اد کنه ممنون

2 Likes

4 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن