تالار زبانشناس

معنی این کلمه چیست

گفت گذشته فعل Tell

4 Likes