تالار زبانشناس

کشور تو کجاست وتو در کجا زندگی میکنی

سوال کردن ای چطور است؟ کشور تو کجاست کدر کجا زندگی میکنی

2 Likes

Where are you from? اهل کجا هستی؟
What country are you from? از کدام کشور هستی؟
Where are you living? کجا زندگی میکنی؟

6 Likes

ممنون:blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush::blush:

5 Likes