تالار زبانشناس

فرق وجه وصفی با صفت

تشخیص اینکه یک کلمه قسمت سوم فعل است یا اینکه آن کلمه صفت میباشد،چگونه صورت میگیرد.مثل کلمه broken در جمله زیر که در دیکشنری نوشته صفت میباشد.ولی در جمله زیر چگونه تشخیص دهیم که جمله از نوع مجهول است یا جمله معمولی است.
Her pelvis and back were broken.
یا مثلا در درس سیندرلا قسمت گذشته فعل determine صفت میباشد.

The prince kept the glass slipper and was determined to find the beautiful princess the next day. ======================
این تاپیک مربوط به درس «تز، به سوی نجات» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)