تالار زبانشناس

معنیه کامل پاراگراف اخررومیخواستم

سلام.
خوش اومدید

تو مجموعه داستان های بچگانه, می تونید به ترجمه فارسی؛ که آیکنش گوشه بالا/سمت راست هست هم دسترسی داشته باشید.

پرنده سفید زیبای دیگری گفت: «اون تویی.»

«من؟ ولی من که یه جوجه اردک زشتم.»

«دیگه نیستی. تو هم مثل من یه قوی زیبا هستی.» دوست داری با من دوست بشی؟»

او لبخندی زد و گفت: «آره.»

همه حیوانات دیگر آنها را که تا همیشه با هم دوست ماندند، در حال پرواز و دور شدن از آنجا تماشا کردند.

3 Likes