تالار زبانشناس

کاربرد حرف اضافه live

I live in tehran داخل تهران زندگی میکنم

3 Likes