تالار زبانشناس

کاربرد as در عبارت آخر

درود بر شما
عبارتی که از آن پرسش دارید را به صورت کامل در متن پرسش خود بگذارید تا دوستان بتوانند پاسخ دهند.

2 Likes

دوست عزیز as معانی زیادی داره
در اینجا معنی (در حالی که) میده مثل
I saw him as i was walking in the street
من او را در حالی که در خیابان قدم میزدم دیدم.

2 Likes