تالار زبانشناس

معنی جمله They are barking up the wrong tree

درود برشما to bark up the wrong tree یک اصطلاح است به معنی:
عوضی گرفتن، بیهوده کوشیدن

6 Likes