تالار زبانشناس

معنی poses

معنی poses در The area is once again overgrown with brush that poses a major fire hazard.
چی میشه؟


این تاپیک مربوط به « بزها استخدام می شوند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « بزها استخدام می شوند »

4 Likes

اینجا به مفهوم مطرح کردن یا سبب شدن بکار رفته.

داره میگه در منطقه دوباره علف هرز رشد پیدا کرده، که خطر عمده ی آتش سوزی رو مطرح میکنه.

5 Likes