تالار زبانشناس

کلماتی که بلد نیستم رو چطوری بهم آموزش میدید منظورم هایلایتر هاست