تالار زبانشناس

تفاوتchance و random chance

کلمه chance یعنی شانس یا فرصت. پس random chance میشه فرصت اتفاقی یا تصادفی.

7 Likes