تالار زبانشناس

فرق work inوwork at در این جمله چیه؟

James work at a school? No, James works in an office.

1 Likes

در این لینک توضیحات کامل داده شده

4 Likes