تالار زبانشناس

نقش looksدراین داستان

سلام . نقش look اینجا فعل هست ،
به معنی « به نظر رسیدن »
و اون s هم به خاطر اینه که فاعل سوم شخص هست و زمان جمله حال ساده
پس نوشته looks

معنی : او خیلی نگران به نظر می رسد
اینجا اگه دقت کنید worried صفت هست و فعل نیست
اینجا به معنی «نگران» هست .

میشه گفت he is very worried
چون قراره حال ساده باشه
او نگران است

این جمله ی شما گذشته ی ساده هست و
کلمه worried فعل هست
میشه : او خیلی نگران بود

و اگه بخواهید گذشته هم بیان کنید
جمله ی he was very worried مرسوم تره

6 Likes