تالار زبانشناس

ضمایر موصولی

1.ضمایر موصولی فاعلی(The relative pronoun as subject):

زمانی که ضمایر موصولی نقش فاعلی دارند و مرجع آن انسان باشد از ضمیر موصولی who استفاده می کنیم.برای مثال:

The man who lives in this house is 55 years old

مردی که در این خانه زندگی می کند 55 ساله است.

I know someone who eats red hot chilli peppers

مردی رو می شناسم که فلفل های قرمز بسیار تندی را می خورد.

گاهی اوقات می توانیم به جای who از ضمیر موصولی that استفاده کنیم.مخصوصا در مکالمات روزمره انگلیسی زبانان کاربرد بسیار بالایی دارد.

The boy that lost his watch was careless

اون پسری که ساعت اش را گم کرده است سر به هوا بوده است.

هر چند که می توانیم از ضمیر موصولی Who هم استفاده کنیم:

The boy who lost his watch was careless

نکته:همیشه بعد اد از کلمه Those از ضمیر موصولی Who استفاده می کنیم

Those who can swim should go first

آنهایی که شنا بلدند همیشه باید اول بروند.

اگر ضمیر موصولی نقش فاعلی داشته باشد و مرجع آن غیر انسان باشد از ضمیر موصولی Which و یا That استفاده می کنیم.

The book which is on the table is mine

The book that’s on the table is mine

اون کتابی که روی میزه مال من هستش

2.ضمایر موصولی مفعولی (The relative pronoun as object):

زمانی که ضمایر موصولی نقش مفعولی داشته باشند و مرجع آن انسان باشد از whom و یا That استفاده می کنیم.برای مثال :

The man whom I saw yesterday is 99

مردی رو که دیروز دیدم 99 سال داشت

The man that I saw yesterday is 99

نکته:در هنگام مکالمه می توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم.

The man I saw yesterday is 99

3.ضمیر موصولی ملکی(The relative pronoun as a possessive):

ضمیر موصولی Whose هم می تواند برای انسان و هم غیر انسان به کار برود.

I know someone whose sister is a nurse

یک نفر رو می شناسم که خواهرش پرستار هستش.

The man whose car I borrowed is very rich

مردی که ماشینشو قرض گرفتم خیلی ثروتمنده.

I chose the set whose price was reduced

دستگاهی رو انتخاب کردم که قیمت آن کاهش یافته بود

4.ضمایر موصولی همراه حرف اضافه (Relative clauses starting with a prepositon):

ضمایر موصولی را می توانیم بعد از حرف اضافه نیز استفاده کنیم که هم می تواند مرجع آن انسان و یا غیر انسان باشد.برای مثال : The man with whom I was talking was angry

مردی که باهاش صحبت کردم عصبانی بود.

The chair on which I sat down collapsed

صندلی که روی آن نشسته بودم شکسته شد.

اگر ضمیر موصلی را از جمله حذف کنیم در این صورت جایگاه حرف اضافه نیز تغییر می یابد. حذف ضمایر موصولی در هنگام گفتگو با دیگران و همچنین در نوشتار بسیار در میان انگلیسی زبانان رایج می باشد.

The man I was talking with was angry

مردی که باهاش صحبت کردم عصبانی بود.

The chair I sat down on collapsed

صندلی که روی آن نشسته بودم شکسته شد.

5.ضمایر موصولی ضروری و غیر ضروری (Defining and non-defining relative clauses):

ضمایر موصولی ضروری به ضمایری گفته می شود که برای درک معنی جملات وجود آنها در جمله ضروری می باشد. برای مثال:

Protestors who smash windows will be arrested

معترضانی که شیشه ها را شکستند دستگیر خواهند شد.

همینطور که از معنی جمله بالا مشخص است تمامی معترضان دستگیر خواهند شد کلمه protestors در این جمله ضمیر موصولی وابسته می باشد که در مورد این کلمه توضیحاتی را می دهد.قرار دادن کاما قبل و بعد از ضمیر موصولی ضروری نمی باشد.

اما ضمایر موصولی غیر ضروری به ضمایری گفته می شود که با حذف آنها هیچ تغییری در مفهوم جمله ایجاد نمی شود.

Protestors, who are mostly aged under 30, want to express an opinion

معترضانی که اکثرا پایین 30 سال هستند می خواهند نظر خود ابراز نمایند.

همانطور که در مثال بالا مشخص است حذف کردن عبارت داخل کاما هیچ تغییری در دریافت معنی جمله ایجاد نمی کند.در این مواقع قرار دادن کاما قبل و بعد از ضمیر موصولی ضروری است.

13 Likes

خیلی کمک کننده بود ممنونم

1 Likes

سلام خوشحالم که مفید بوده براتون