تالار زبانشناس

عدم حرف اضافه of

Hamlet, you must punish Claudius for me!

چرا حرف اضافه of بعد از Claudius نیامده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

چرا OFبیاد ؟
داره میگه هملت !تو باید به خاطر من یا بریا من کلادیوس را تنبیه کنی نیازی نیست of بیاد که

7 Likes

بله of یعنی " از" که اینجا بی معنیه بیاد، و درستش for هستش ب معنیه " برای" هستش

5 Likes