تالار زبانشناس

در مورد جمله سازی و بیان راحت مطالب،

لطفا در مورد اینکه چجوری ی مطلبی رو بنویسیم که در طول روز انجامش دادیم کمکم کنین بعد از تلاش فراوان من این دست نوشته رو بنویسم

7 Likes

Hi

Congratulation!

I think:
You must read “stories” when you used “several”

What do you mean by “confident” in the third line??

It’s common to say “Please help me with making…” rather than your sentence.

5 Likes