تالار زبانشناس

Soon, fewer men were dying

معنی این جمله آیا میشه ،کمی از مردان درحال مردن بودند

Soon, fewer men were dying.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فلورانس نایتینگل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

مردان کمتری در حال مرگ بودند. Fewer یعنی کمتر

7 Likes