تالار زبانشناس

چرا در این جمله توبی و ing استفاده نشده؟

در حال اسمراری داستان زندگی و مرگ قسمت داستانهای واقعی در جمله ی :
He stops recording. He is using his knife to write his name on the rock.
فعل stop به صورت ساده اومده؟

1 Likes

چون متوقف کردن عمل recording در یک لحظه رخ داده و استمراری بهمراه نداشته

2 Likes

:pray:
منطق دستوریش همینه فقط؟

2 Likes

بله جناب؛ درسته زمان غالب داستان برای تفهیم و یادگیری رو حال استمرار بیان کرده اما این دلیل بر این نیست جمله ای که قالب استمرار نداره هم با همین ساختار بیان کرده باشه

2 Likes