تالار زبانشناس

ترجمه جملات شبیه هم

ترجمه جملات زیر چی میشه؟

می گفتی، انجامش می دادم.

می گفتی، انجامش داده بودم.

گفته بودی ، انجامش دادم.

2 Likes

جمله ی اول و دومت یکین
If you said, I would do that
جمله ی سوم
You said, I did it

2 Likes

If you said, I would do it.
If you had said, I would have done it.
جمله آخر بنظرم فارسیشم اشتباهه😉

2 Likes

You said to do it,I had done it(probably it close to your third sentence🙂)

2 Likes