تالار زبانشناس

ترجمه دقیق جمله

she said as she threw the beans out the window.
اون as چی میگه؟؟؟

1 Likes

Asاینجا یعنی در حالیکه
وقتی که دو عمل با هم انجام بشن.

2 Likes

او درحالیکه داشت لوبیاهارو از پنجره پرت میکرد اینو گفت

2 Likes