تالار زبانشناس

نقش if در این جمله چی است؟

سلام
صفحه زیر رو مطالعه فرمائید

1 Likes