تالار زبانشناس

سلام میحواهم پارتنر انگلیسی داشته باشم و با هم انگلیسی صحبت کنیم هر کسی از دوستان موافق اینجا بگه

I want to have partner to speak english if anyone to speak here i would like to happy

3 Likes

سلام درخواستتون رو در تاپیک زیر مطرح کنید

دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن

5 Likes

2 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر میگردی! اینجا آگهی کن