تالار زبانشناس

جملهI've got to get out of here

جملهI've got to get out of here
0

سوالی که برای من ب وجود امده این است ک در جمله
I’ve got to get out of here
Have gotمگه به معنی تعلق داشتن چیزی نیست؟
چطور در این جمله اینگونه معنی شده::::
من باید از اینجا برم!


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Like

اینجا Have got to استفاده شده که به معنی ضرورت در انجام کاریه

4 Likes