تالار زبانشناس

انگلیسی با RANT - پنج نشان که یک مرد از تو خوشش می آید

سلام به دوستان

در یاوه گویی این هفته به 5 نشان مردانه خواهیم پرداخت. ما قبلا درباره خانوم ها صحبت کردیم. دوستانی درخواست داشتند که ورژن آقایون هم بریم. پس اینم ورژن آقایون.

میدونم با جنبه هستید پس نمیگم که اینا شوخی هستش

ویدئو یاوه گویی

متن یاوه گویی

Hey folks.
سلام مردم

How are you?
چطورید؟

Kambiz’s here again.
کامبیز دوباره اینجاست

And today as I promised
و امروز همونطور که قول داده بودم

I’m gonna talk about men liking women.
.قراره راجع به علاقه ی مردان به زنان صحبت کنم

Oh God…oh God
ای خدا…ای خدا

I just don’t know why I’m talking about this.
.فقط نمیدونم چرا دارم دراین باره صحبت میکنم

I just don’t.
.نمیدونم

Because guys are pretty transparent.
.چون پسرا تقریبا واضحن

And if they like a girl
و اگه از دختری خوششون میاد

They’ll figure it out.
دخترا میفهمن

Why?
چرا؟

Number one
شماره یک

Girls are smart
دخترا باهوشن

They find out
اونا میفهمن

They act like they don’t
طوری رفتار میکنن که انگار نمیفهمن

But the do.
.ولی میفهمن

And I’m talking to you girls
و دارم با شما صحبت میکنم دخترا

Who asked for this video
که درخواست این ویدئو رو کرده بودید

Number two
شماره دو

We are self-descriptive
ما خود توصیف کننده ایم

Women are obscurely mysterious.
.زنان بطور پیچیده ای مبهم اند

The girl sends you pictures of herself crying
دختر عکس خودشو در حال گریه میفرسته برات

And talking about love
و درباره عشق حرف میزنه

And you ask her out
تو ازش میخوای که برید بیرون

And she says…
…و اون میگه

No!
!نه

What the hell?
چی شد؟

But dudes…
…ولی پسرا

Just look at their faces and that’s it.
.فقط به قیافشون نگاه کن و همین کافیه

But anyway
ولی به هرحال

As I promised…
…همونطور که قول دادم

Let’s talk about 5 signs that a guy likes a girl
بیاید راجب 5 نشانه ای که پسری از دختری خوشش میاد صحبت کنیم

Number one
شماره یک

He helps you all the time.
.او همیشه به شما کمک میکنه

When a man likes a woman
وقتی یه مرد از یه زن خوشش میاد

He always helps her.
.همیشه بهش کمک میکنه

Hey
هی

Do you need a hand with your bag?
کمک نمیخوای واسه کیفت؟

Seems heavy
سنگین به نظر میاد

Hey Janet
هی جنت

Do you need someone to teach you something?
به کسی نیاز داری که چیزی رو بهت یاد بده؟

I know some tricks
من یه سری فوت و فن بلدم

Hey girl
هی دختر

Do you need a ride?
میخوای برسونمت؟

I can give you one.
.من میتونم برسونمت

That’s a fact.
.این یک حقیقته

If a guy likes you
اگه یه پسر ازت خوشش میاد

He’s gonna help you all the time.
. همیشه به شما کمک خواهد کرد

That’s why I’d like to tell every man in the world
واسه همین دوس دارم به تمام مردان جهان بگم

That If you like a girl
که اگه از دختری خوشتون میاد

And you’re helping her
ودارید بهش کمک می کنید

Don’t do it too much
دیگه گندشو در نیارید

And just ask her out
و باهاش قرار بذارید

Why?
چرا؟

Because if you don’t
چون اگه اینکارو نکنید

You’re gonna end up in her friend zone
تهش به عنوان یک دوست براش حساب میاید

Oh boy…that’s horrible.
.اوه پسر…این وحشتناکه

That’s horrible…because…
…وحشتناکه…چون

Come on
بیخیال

Really?
واقعا؟

So helping her is awesome
خب کمک کردن بهش خیلی عالیه

But ask her if she’s interested in a relationship or not?
ولی ازش بپرس که اصن علاقه ای به رابطه داره یا نه

If she is not
اگه علاقه ای نداره

It’s okay
اکیه

Go for another one
برو سراغ یکی دیگه

Because
چون

Friends?
دوست آخه؟

Really?
واقعا؟

Look at me
به من نگاه کن

I’m not talking about the girls, alright?
درباره ی دخترا صحبت نمیکنم ، خب؟

We as men
ما به عنوان مرد

We just can’t become friends
ما نمیتونیم جاست فرند باشیم

Alright?
حله؟

That’s how our brain is wired
مغزمون اینطوری برنامه ریزی شده

We are not meant to be friends
ساخته نشدیم که دوست باشیم

That’s a fact
این یه حقیقته

And girls
و دخترا

Don’t be fooled
گول نخورین

No boy in the world is your friend!
!هیچ پسری تو این دنیا دوست شما نیست

Just…
…فقط

Anyway
بگذریم

Let’s jump to number 2
بپریم رو مورد دوم

He gets really jealous when you talk about another guy
وقتی درباره پسر دیگه ای صحبت میکنی حسابی حسودیش میشه

Story time…
…وقت داستانه

Let me tell you a funny story
بذارید یه داستان خنده دار بهتون بگم

When I was studying for an associate’s degree.
وقتی دوره ی کاردانیم بودم

There was this girl who would call me all the time
یه دختری بود که همیشه بهم زنگ میزد

One day
یه روز

She called me
بهم زنگ زد

And started to cry
و شروع به گریه کرد

You ask why?
میگی چرا؟

It’s so fu*king cold
اوف چقدر سرده

Hey
هی

Kambiz…
کامبیز

Hey
هی

What is it? Are you crying?
چی شده؟داری گریه میکنی؟

A guy calls me and bothers me all the time…
یه پسره دائم بهم زنگ میزنه و اذیتم میکنه

Who?
کی؟

Who calls you and bothers you all the time?
کی دائما زنگ میزنه و اذیتت میکنه؟

Tell me
بگو بهم

Abolfazl…
ابوالفضل

Ah…okay
آها…خب

Ummm…
…امممم

I think you should tell the
Conservation of the Collage about it.
فکرمیکنم باید به حراست دانشگاه راجبش بگی

You know…
…میدونی

What?
چیه؟

I mean come on
بیخیال بابا

His name was Abolfazl, alright?
اسمش ابوالفضل بود ، خب؟

It wasn’t some soft name like Kambiz or whatever.
یه اسم لطیف مثل کامبیز یا هرچیز دیگه ای نبود

And plus the guy was huge…alright?
بعلاوه اینکه طرف گنده هم بود…خب؟

So yeah I got jealous
خب آره من حسودیم شد

But not that much to sacrifice
My life or something for a girl
ولی نه در حدی که زندگیمو یا هرچیزیمو فدای یه دختر کنم

Are you kidding me?
شوخیت گرفته؟

Of course that’s a joke.
.مطمئنا یه شوخیه

Or maybe not
یا شایدم نیست

But imagine this
این موردو تصور کن

His name would be something soft
اسمش یکم لطیف تر میبود

Like…I don’t know… Arta?
چه میدونم…مثلا …آرتا؟

What?
چی؟

His name is Arta?
اسمش آرتاس؟

I got it
بسپارش به من

I would just call the guy to meet me on whatever street.
یه زنگ میزنم به پسره و میگم که فلان خیابون ببینیم همو

And then I would go down there
و بعد میرم اونجا

And the guy is 2 meters or something
و یارو 2 متر، این حدودا قدشه

And his weight 150 fu*king kilograms.
ولعنتی 150 کیلوگرم وزنشه

He would literally pick me up like this
رسما اینطوری بلندم میکنه

And throw me in a trash bin
و منو میندازه تو سطل آشغال

And put the lid on it
سرشم میذاره

Definitely this scene would win
یقینا این صحنه

An Oscar for best comedy ever or something.
.برنده ی اسکار بهترین کمدی میشه

So anyway
به هرحال

If you talk about a guy
اگه درباره پسری صحبت میکنی

And the guy gets jealous
و طرف حسودیش میشه

The guy is into you.
.بهت علاقه داره

And number 3
و شماره 3

He tries to be funny around you
سعی میکنه وقتی پیشته باحال باشه

No matter what kind of guy he is
فرقی نمیکنه چجور پسری باشه

Shy
خجالتی

Confident
با اعتماد به نفس

Idiot
احمق

We dudes…
…ما پسرا

Try our best
نهایت تلاشمونو میکنیم

To make the girl we love, laugh.
.که دختر موردعلاقمونو بخندونیم

That’s a fact
این یه حقیقته

And everyone knows about this.
.و همه هم اینو میدونن

But sometimes I think we overdo it.
.ولی فکر میکنم گاها زیاده روی میکنیم

You know…
…میدونی

Yeah…he gets some laughs
اره…طرف چند باری براش میخنده

And she seems interested
و به نظر میاد خوشش اومده

In her head she is like:
: تو ذهنشم اینطور میگذره

Okay…he is handsome
خب…این که خوشتیپه

He is nice
بچه خوبیه

Maybe I have to give him a chance
شاید باید بهش یه شانسی بدم

But the guy still is rambling and acting all weird
ولی پسره هنوز داره چرت و پرت میگه و عجیب رفتار میکنه

What the hell dude?
چیکار داری میکنی داداش؟

So if a guy is weird around you
پس اگه یه پسر پیش شما عجیب غریبه

And he’s doing his best to make you laugh
و داره نهایت تلاششو میکنه که شما رو بخندونه

He’s definitely
یقینا

Into you
تو کف شماست

Another example is
: یه مثال دیگه

When we are in a group
وقتی تو یه جمعی هستیم

Let’s say 5 guys 5 girls
مثلا بگیریم 5 تا پسر هستن 5 تا دختر

The guy tells a joke
پسره یه جوک میگه

And immediately
و فورا

I mean “immediately"
“تاکید میکنم” فورا

He looks at you
به تو نگاه میکنه

To see what is your reaction
که ببینه واکنشت چیه

So
بنابراین

You know what I’m talking about.
.میدونی دارم چی میگم

And number 4
و شماره 4

He does everything to impress you
هر کاری میکنه تا شما رو تحت تاثیر قرار بده

What do people do when they want to impress someone?
وقتی مردم میخوان بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن،چیکار میکنن؟

They talk about themselves.
.درباره ی خودشون صحبت میکنن

I have this job
من شغلم اینه

My family is this and that
خانوادم فلانن بسارن

If a guy talks about himself
اگه یه پسری درباره ی خودش صحبت میکنه

There are two possibilities:
: دوتا احتمال وجود داره

Number 1
شماره ی یک

He is into you
از تو خوشش میاد

Number 2
شماره 2

He is a fu*king narcissistic
یه خودشیفته ی تمامه

I hope he just likes you
امیدوارم از تو خوشش بیاد و بس

And he does these things to make you impressed.
.واینکارا رو برای متاثر کردن تو انجام میده

But a tip for guys
ولی یه نکته یه برای پسرا

Just fu*king idiot
ای احمق

Don’t do it, alright?
اینکارو نکن، باشه؟

Just don’t do it
نکن اینکارو همین

What the hell?
چیکار داری میکنی اخه

And usually we guys ask about you a lot.
.ما پسرا معمولا زیاد ازشما درباره ی خودتون میپرسیم

We want to know what you like
دوس داریم بدونیم چی دوس دارید

Where you’re going
کجا میرید

What you’re doing
چیکار دارید میکنید

And we just love to listen to you
و عاشق اینیم که به حرفاتون گوش کنیم

And disclaimer
هشداااااار

If a guy asks you about your previous relationships
اگه پسری درباره روابط قبلیت ازت سوال میپرسه

Alright
خیلی خب

There is a possibility that he’s not into you
یه احتمال وجود داره که بهتون علاقه ای نداره

Or maybe he’s an idiot.
.یا شایدم احمقه

Maybe he likes to be around you
شاید دوس داره دور و بر شما باشه

Maybe he’s gonna ask you out later
شاید بعدها ازتون بخواد برید سر قرار

But we guys don’t want to know
About your previous relationships.
.ولی ما پسرا دوس نداریم درباره روابط قبلیتون بدونیم

I don’t think
فکر نمیکنم که

A guy is interested into your
Previous relationship that much
یه پسر به رابطه قبلیتون اونقدرا علاقمند باشه

We some time ask about your previous relationship
گاها درباره رابطه قبلیتون سوال میپرسیم

We don’t wanna know a lot
ولی نمیخوایم خیلی بدونیم

We don’t wanna dive super deep
نمیخوایم وارد جزئیات شیم

And know everything
و همه چیزو بدونیم

Because yeah…
چونکه بله

Women are really famous for being jealous
خانما به حسودی معروفن

But we men…
ولی ما مردا

If we really like a women
اگه واقعا یه زن رو دوس داریم

Wow

Our jealousy is beyond imagination.
.حسادتمون فراتر از حد تصوره

Number 5
شماره 5

He gives you a lot of compliments.
.کلی ازتون تعریف میکنه

I’m not talking about jerks
درباره اون عوضیا صحبت نمیکنم

Who gives you compliments to fool you around.
که برای گول زدنتون ازتون نعریف میکنن

I’m talking about the guys
درباره پسرایی صحبت میکنم

Who are really
که واقعا

Genuinely
واقعا

Into you
بهتون علاقه دارن

They like you so much
اونقدری دوستون دارن

That they see small subtle change in you.
.که کوچکترین تغییر نامحسوسی رو در شما می بینند

You change your makeup
آرایشتو تغییر میدی

They’ll notice it
متوجه میشن

It could be unique tidbits of your personality.
.حتی میتونه یه سری ریزه کاری منحصر بفرد در شخصیت شما باشه

They’ll notice it
اونا متوجه میشن

And tell you about it
و باهاتون در میون میذارنش

Because they are paying a lot of attention to you.
.چونکه حسابی بهتون توجه دارن

Also
همچنین

Not many guys are great at giving compliments
همه ی پسرا در تعریف و تمجید کردن خوب نیستن

So keep your ears out
پس گوشاتونو تیز کنید

And notice when he says something
و وقتی چیزی میگه ، بگیرید

That could even be remotely viewed as a compliment.
که شاید بشه به سختی به عنوان تعریف در نظر گرفته بشه

If you’ve noticed
اگه متوجه شده باشید

That he doesn’t compliment other people, but you
که جز شما از بقیه تعریف نمیکنه

He’s probably into you.
.احتمالا ازتون خوشش میاد

That’s it.
.همین

See ya…
…میبینمتون

What do you mean go and tell the conservation?
منظورت چیه برو به حراست بگو؟

I mean
منظورم اینه که

That’s their job, right?
این کارشونه ، درسته؟

They provide security for students
امنیت رو برای دانشجویان فراهم میکنن

And never annoy them
و هیچ وقت اذیتشون نمیکنن

Because of how they wear clothes
And walk and talk and etc.
بخاطر نحوه پوشش، راه رفتن و صحبت کردنشون و غیره

You know what I’m talking about, right?
میدونی چی میگم که ، نه؟

Am I not important to you to take care of me?
من اونقدری برات مهم نیستم که ازم مراقبت کنی؟

Of course…
…البته که

What?
چی؟

Whatever
هیچی

Hey… I just…
…هی…من فقط

What did she say?
چی گفت؟

واژگان

عکس واژگان - کلیک کنید

لینک تلگرام

لینک اینستاگرام

19 Likes

دهنت سرویس :joy:
دقیقا همینطوره

و Awkward ترین اتفاقی که میتونه بین یک پسر و دختر که با همدیگه رابطه ای ندارن بیفته اینه که دختر بگه سردمه :grin: واقعا هنگ میکنی که چیکار کنی

صورتی هم بهت میاد :grin:

10 Likes

اره نیکی بنده خدا خیلی سرماییه :joy:

8 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::clap::clap::clap::ok_hand::ok_hand::ok_hand:
ووووواااااای خداااااااا آقای کشاورز @Yo_Kambiz
الان نشون دادی که پسر خوبی هستی و دلت کتک نمی خواد!!! :joy::joy::joy::grin::grin::grin:
جریانش رو که یادته؟! :grin::grin::grin:
دقیقاً همینه ها … تو دوره دکترام یه پسره هم رشته ام، اونم دانشجوی دکتری سه سال پایین تر بود، دقیقاً همین کارها رو می کرد! ولی خیلی ناشی بود!!!
منم اون موقع اصلاً اعصاب معصاب نداشتم، بدجور طرف رو زدم نابود کردم رفت!!! :joy::joy::joy::grin::grin::grin:

7 Likes

سلام جناب کشاورز گرامی :tulip::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:شبتون شاپرکی :tulip::rose::hibiscus::sunflower::blossom::blossom::cherry_blossom:کار بسیار fun و صدالبته تامل برانگیز :wink::wink::wink::wink::wink::joy::joy::joy::joy::joy::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:حسابی لذت بردم ممنون از زحماتتون :tulip::rose::hibiscus::sunflower::sunflower::blossom::cherry_blossom:اما من بشخصه با بعضی قسمتهاش موافق نیستم آقایون هم گاهی غیر قابل پیش بینی و کلک هستند بعضی اوقات از همین مواردی که گفتیند استفاده میکنند و دیگه برای ۱دختر یا خانم سخت میشه شناخت :blush::blush::blush::blush::blush::blush:اما ویدیو دوست داشتنی بود :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand::tulip::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::sunflower::sunflower::blossom::blossom::cherry_blossom:

6 Likes

خیلی کاربردی بود :joy::smiley: دست هر دو عزیز درد نکنه :clap::clap::clap:

5 Likes

خیلی باحال بود خداقوت :pray:
آقا یه سوال
پسرا با چشم هاشون عاشق میشن و دخترا با گوش هاشون عاشق میشن ؟ این درسته عایا؟ میشه نظرتتون رو بدونم؟ :grin:
یعنی اینهمه نشان ها تو دانشگاه دیدم و نفهمیدم ای خاااااک عالم بر من. ⁦🤦‍♀️⁩
:joy::joy:
دمت گرم خیلی اطلاعات خوبی دادین عالی بودین :rose::rose:

4 Likes

هنگ کردن نمی‌خواد که آقا فرزاد
بی زحمت کاپشنی، پالتویی اگر تنش باشه درمیاره و می‌زاره رو شونه های دختر محترم خوشگل :grin:

2 Likes

اونوقت دختر به احتمال زیاد عاشق میشه
بعد اگه پسر از دختر خوشش نیاد چی؟ :grin:

3 Likes

محترمانه بگن ببخشید خانوم کافه اونور خیابونه من عجله دارم باید برم :grin:

2 Likes

با هم دوستن مثلا
دوست معمولی
مثلا همکلاسی دانشگاه :smile:

3 Likes

آها از اون لحاظ
آقا نمی‌دونم :joy::joy:

2 Likes

فیلم ترکیه ایه مگه :joy::joy:

3 Likes

بله، تهش به همینجا میرسید :grin: هنگ کردن

3 Likes

خب هر وقت گفت سردمه بگو عه منم

4 Likes

خب یه چیزی هم میشه گفت مثلاً
خب چیکار کنم مگه من بخاری ام یا سردت شده خب زود برو خونه و… :sweat_smile:

3 Likes

یعنی کشته مردم کردید با این جواباتون دمتون گرم

4 Likes

خب من باشم سرشو میکوبم به دیوار میگم خوب شد گفتی نمیذونستم بخاری نیستی :joy:

3 Likes

گفتن اینم دردی رو دوا نمیکنه، یجورایی کلاس خودم میاد پایین

بستگی داره رودربایستی داشته باشی یا نه، در صورت نداشتن رودر بایستی گزینه محتملیه اینی که گفتین

4 Likes

خب تا گفت سردمه خودتو بزن به غش کردن اونجا :joy:

3 Likes