تالار زبانشناس

How did they like best?

How did they like best?
0

Like best چه منصوری دقیقا میده


این تاپیک مربوط به اپیزود« Suffixes » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « لغات انگلیسی در شش دقیقه »

1 Like

جمله با how نیست، با who سوال کرده :

Who did they like best

یعنی آنها چه کسی را بیش از همه دوست داشتند.

صحبت از انتخاب بین چند مصاحبه شونده هست. و اینجا میگه کدام یک از اونها بیشتر از بقیه مورد پسند بوده

3 Likes